What's the matter? No matter - 仏教ブログ

個人的趣味で仏教を勉強するためのブログです。ブログ主は菩提寺を除いて特定の宗教団体と関わりを持っていません。

ターラー菩薩の救度八難真言 ("jiu-du ba-nan zhen-yan" buddhist mantra of goddess Tara)

 

oṃ tāri tuttari turi sarva-payanāśani sarva-duḥkhu tāriṇi svāhā

 

ॐ तारि तुत्तरि तुरि सर्वपयनाशनि सर्वदुःखु तारिणि स्वाहा

 

 

原文 (original text) :

(引) (合) 琶 耶 那(引) 舍 儞 薩 哩嚩 (二合) (入)(入) (引) 哩 禰 莎(引) (引)

 

from 安藏譯 聖救度佛母二十一種禮讚經

 

Translator: ān cáng

Title of Sutra: shèng jìu dù fó mŭ èr shí yī zhòng lĭ zàn jīng

http://tripitaka.cbeta.org/zh-cn/T20n1108A_001