What's the matter? No matter - 仏教ブログ

個人的趣味で仏教を勉強するためのブログです。ブログ主は菩提寺を除いて特定の宗教団体と関わりを持っていません。

Heart Sutra - Maitrabhadra (Ci-xian)'s copy

Heart Sutra - Maitrabhadra (Ci-xian)'s copy

 

prajñāpāramitā hṛdaya sūtra

Āryāvalokiteśvaro bodhisattvo gambhīraṃ prajñāpāramitāyāṃ caryāṃ caramāno vyavalokayati sma

pañcaskandhās tā[ṃ]ś ca svabhāvaśūnyaṃ pasyati sma

iha Śāriputra rūpaṃ śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ rūpān na pṛtha[k], śūnyatāyā na pṛthag rūpa

yad rūpaṃ sā śūnyatā, śūnyatā sā rūpa

evameva vedanā saṃgyā saṃskāra vijñānaṃ

iha Śāriputra sarvadharmā śūnyatālakṣaṇā anutpannā anurūddhā amalāvimalā anucā aparipūrṇā

tasmāc Chāriputra śūnyatāyāṃ rūpaṃ na vedanā na saṃgyā, na saṃskārā na vijñāna

na cakṣu śrotra ghrānaṃ jihvā kāya manasi na rūpaṃ śab[da] gandha rasa cparṣṭavya dharmā na cakṣudhātu yāva[n] na manovijñānadhātu

nāvidyā nāvidyā na kṣayo yok(?) nāvidyā na kṣayo yāva[n] na jaraṇaṃ maraṇaṃ na jaraṇaṃ maraṇaṃ kṣayo na duḥkha-samudaya-nirodha-mārgaḥ na jñānaṃ na prāpti nābhisamayaḥ

tasmā aprāptitvād bodhisattvānāṃ prajñāpāramitāmāśritya viharaty acittāvaraṇaṃ cittāvaraṇa-nāstitvād atrasto viparyasātikrānta niṣṭha nirvāṇa

tivyavasthittā sarvabuddhā prajñāpāramitām-āśrityānuttarasamyaksaṃbodhi abhisaṃbuddhā

tasmā jñātavyaṃ prajñāpāramitā mahāmantro mahāvidyāmantraḥ anuttaramantraḥ asamasamamantraḥ

sarvaduḥkhapraśamanaḥ satyam-amithyatvāt prajñāpāramitāyām-ukto mantraḥ

tadyathā gagatega pāragate pārasaṃgate pārastaṃ bodhi svāhā

----------------------------------------------------------

source:

F27n1060 梵本般若波羅蜜多心經 | CBETA 漢文大藏經